top of page

โครงสร้างหลักสูตร

แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน

แผน ก แบบ ก 1

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ให้อยู่ใน ดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร*

วิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต : 7 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ : 36 หน่วยกิต

รวม : 36 หน่วยกิต

จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ : 5 ท่าน

แผน ก แบบ ก 2

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง*

วิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต : 7 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ : 15 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก : 9 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ : 12 หน่วยกิต

รวม : 36 หน่วยกิต

จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ : 10 ท่าน

*ทั้งนี้ต้อง

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น

2) กรณีอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา

bottom of page