top of page
วัน-เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1    /   มิถุนายน - กันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2   /   พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

นอกเวลาราชการ    /   ส - อา  ระหว่างเวลา 8:00 - 17:00 น.

*หรือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น

bottom of page